مجله2

هرس درختان هسته دار به روش KGB

هرس درخت گیلاس به روش KGB

 همعرفی سیستم هرس کیم گرین بوش (KGB):

کیم گرین بوش (KGB) تنها سیستم اروپایی است که باغی به صورت پیاده رو ایجاد می کند. باغی که محصول گیلاس ( هرس درخت گیلاس) بدون نردبان قابل برداشت است.

هرس کردن درخت گیلاس یکی از مهمترین مرحله پرورش و نگهداری از درختان گیلاس است. تولیـد کنندگان گیلاس برای تولید محصول قابـل رقابـت در بـازار جهـانی، سـعی زیـادی در افزایش اندازه و کیفیت میوه دارند.

امروزه با توجه به این که نیروی انسانی کمتری در دسترس بوده و هزینه بر نیز هست، همـه تـلاش هـا بایـستی معطـوف به نگهداری آسان درخت، افزایش کیفیت میـوه و سـهولت برداشـت باشـد. یـک سیستم تربیت خوب، یک اسکلت خوب را فراهم میکند که در نتیجـه اهـداف مـذکور را نیـز تامین خواهد نمود.

سالهای تأسیس سیستم KGB مشابه دوران بوش اسپانیا (SB) است. با این حال، پس از تشکیل ساختار، دو سیستم به طور قابل توجهی از هم جدا می گردند. در درخت SB، تمام بازوهای عمودی (رو به بالا) دائمی هستند و میوه در بازوهای کوچک تولید و به طور منظم آن ها را جوان سازی می کنند. سیستم بوش اسپانیا در تضاد با سیستم کیم گرین بوش است، جایی که تمام بازوان عمودی در نهایت جوان سازی می گردند و تنها چوب دائمی چارچوب پایین درخت (تنه) است. در سیستم کیم گرین بوش از پایه های قوی یا نیمه قوی استفاده می کنند و تعداد بازوهای عمودی ایجاد شده متناسب با قدرت درخت است.

نکته: اگرچه اکثر واریته‌ها با سیستم کیم گرین بوش رشد می‌کنند و به خوبی محصول می دهند، اما برای واریته‌های بدون خار مانند «رجینا» و «آتیکا» که بخش قابل توجهی از میوه را در پایه شاخه‌های یک ساله تولید می‌کنند، توصیه نمی گردد. چون این قسمت در سیستم KGB حذف می گردد.

مزایای استفاده از هرس درخت گیلاس به روش KGB:

هرس درختان هسته دار در ارتفاع کم

پرورش دهندگان همچنین می توانند با ساده سازی ساختار درخت و نگهداری سالانه درختان (به ویژه هسته دارانی مانند گیلاس، زردآلو، آلبالو و….) هزینه ها را کاهش دهند. همه درختان در یک بلوک یکنواخت می گردند، بنابراین اصول هرس را می توان چندین بار تکرار کرد.

از دیگر مزیت های این باغ‌ها: زودرس بودن، توان بازدهی بالاتر در زمان بلوغ، نگهداری آسان‌تر، نفوذ اسپری بهتر و تلفات کمتر استفاده از نردبان است. علاوه بر این، باغداران توانستند بهره وری خود را از درختان گیلاس، زردآلو و…. افزایش دهند.

هرس KGB دارای 2مرحله کلی است:

  • توسعه سیسیتم هرس  KGB:

این سیستم که به طور گسترده با نام سیستم KGB شناخته می شود، یک سیستم بوش چند بازو با قابلیت جوان سازی است. توسعه اولیه این سیستم مشابه بوش اسپانیایی است. فاصله بین ردیف ها در پایه های نیمه کوتاه مانند «گیزلا» 5 تا 6 متر و فاصله بین درختان هر ردیف 2 تا 5/2 متر است. در یک پایه بلند مانند«مازارد»، فاصله معمولی بین ردیف ها 6 متر و فاصله بین درختان 3 متر است. مراحل انجام این نوع هرس به صورت زیر است:

 

ابتدا سربرداری درختان را در ارتفاع 70 سانتی متری از سطح زمین انجام دهید.

حداقل سه یا چهار جوانه زنده را در زیر برش نگه دارید. اجازه دهید شاخه های جانبی در طول بهار به طول 70 سانتی متر تا 1 متر رشد کنند. اگر تا اوایل تابستان رشد کافی به دست آمد، در این زمان شاخه ها را به طول 10 تا 15 سانتی متری هرس کنید.

طول ساقه بستگی به قدرت شاخه دارد به منظور انجام این کار شاخه های قوی را به طول کوتاه تر و شاخه های ضعیف را به طول بلندتر هدایت کنید. برای به دست آوردن یکنواختی بازوان بسیار قوی یا بسیار ضعیف را حذف کنید. این برش، میخچه های کوچکی به جا می گذارد که تعداد شاخه ها را چند برابر می کند. اگر رشد سال اول آهسته است، این برش های سرفصل اول را تا فصل خواب بعدی رها کنید.

این مرحله را حداقل یک بار دیگر در دوره خواب تا اوایل تابستان تکرار کنید. به عبارت دیگر، پس از 70 سانتی متر رشد، شاخه ها به فاصله 10 تا 15سانتی متری هرس نماید. پس از دو مرتبه برش، درخت حدود 20 شاخه دارد. که این تعداد برای پایه های نیمه کوتاه مناسب است.

با این حال، اگر درخت روی یک پایه بلند (مانند مازارد) باشد، یک شاخه سوم نیاز است تا در مجموع 30 شاخه تشکیل دهد. شاخه های متعدد به تعدیل رشد و کنترل قدرت درخت کمک می کند.

  • فرآیند تجدید هرس KGB:

فرآیند تجدید  برای هرس درخت گیلاس در 2 مرحله انجام می گردد:

مراحل اول هرس درخت گیلاسK:

هنگامی که ساختار اصلی شکل گرفت، چند شاخه را در مرکز درخت نازک کنید تا نور خوبی به داخل درخت نفوذ کند. 12 تا 15 بازو عمودی روی درختی که روی پایه نیمه کوتاه رشد کرده و حدود 25 شاخه روی درختی با پایه بلند باقی می‌ماند.

درخت گیلاس

هرس کردن درخت گیلاس

تا اینجا، هیچ تفاوتی بین سیستم بوش اسپانیا و KGB وجود ندارد. اگرچه هر دو سیستم باعث جوان سازی چوب بارده می گردند، موقعیت شاخه بارده بین سیستم ها متفاوت است. با سیستم بوش اسپانیایی، بازوها راست گرا تمایل دارند دائمی باشند و میوه ها در شاخه های جانبی تجدیدپذیر تولید می گردند. تفاوت KGB در این است که توسعه شاخه های جانبی مورد تاکید قرار نمی گیرد و میوه روی بازوهای عمودی تجدید پذیر تولید می شوند.

هرس سالانه چهار مرحله‌ای می‌تواند در اواخر تابستان یا اوایل پاییز در صورتی که کاهش بنیه هدف باشد یا در طول فصل خواب اگر نیاز به حفظ یا افزایش بنیه درختان روی پایه های نیمه کوتاه باشد، انجام شود.

اولین مرحله در هرس سالانه فرآیند جوان سازی است. از آنجایی که بزرگترین میوه بر روی میخچه های جوان رشد می کند، تمام شاخه های بارده درخت را باید در مدت پنج سال تجدید نمود. برای حفظ چرخش بازو، 20 درصد از بازو را به عقب برگردانید و روی آنهایی که بیشترین قطر را دارند تمرکز کنید. تعداد این بازوها ممکن است 3 تا 4 عدد در یک درخت نیمه کوتاه یا 4 تا 5 عدد در یک درخت بلند باشد. سایز میخچه ها باید 12 تا 30 سانتی متری باشد. مهم است که نور خورشید بتواند به قسمت های داخلی تاج نفوذ کند، در غیر این صورت دوباره تولید نمی گردد. علاوه بر جوان نگه داشتن شاخه بارده، این میخچه ها هدف اضافی کاهش تشکیل میوه را نیز دارند.

 

مراحل دوم هرس درخت گیلاس:

مرحله دوم شامل حذف تمام شاخه های جانبی به جز آنهایی است که رو به بیرون گیاه هستند. اگر این مرحله بلافاصله پس از برداشت انجام گیرد، شاخه های جانبی به سادگی از درخت جدا می گردند. اگر بخشی از هرس پاییزی یا زمستانی باشد، این شاخه های جانبی باید هرس گردند.

هرس انجام شده درخت گیلاس

هرس نهایی درخت گیلاس به روش KGB

جوانه‌های انتهایی همه شاخه‌های یکساله نسبت به شاخه‌های پایه، متراکم تر رشد می‌کنند. از آنجایی که این جوانه ها به میخچه های بارده بالغ تبدیل می گردند، پتانسیل قابل توجهی برای عدم تعادل در نسبت برگ به میوه وجود دارد که می تواند منجر به تولید میوه بی کیفیت شود. این امر به ویژه در مورد انواع مولد مانند «سوئیتارت» و «لاپین» روی هر پایه یا بیشتر واریته‌هایی که روی پایه‌های مولد رشد می‌کنند، مانند پایه «گیزلا» صادق است.

مرحله سوم این عدم تعادل بالقوه را با حذف این جوانه های متراکم در نوک شاخه با حذف یک سوم نوک شاخه رشد یافته سال قبل را در همه شاخه ها، برطرف می کند.

مرحله آخر حداکثر ارتفاع درخت را به 5/2 متر محدود می کند که این کار را می توان به صورت مکانیکی یا دستی انجام داد. برش های سر که ارتفاع کلی را تنظیم می کند همیشه در اواخر تابستان یا اوایل پاییز انجام می گیرد. این زمان به تعدیل نیرو در بالای درخت کمک می کند.

سخن پایانی:

چه درختان روی پایه های بلند و چه نیمه کوتوله رشد کنند، سیستم KGB یک باغ عابر پیاده رو واقعی به وجود می آورد. علاوه بر این، یک فرآیند هرس ساده و قابل تکرار حتی به کارگران غیر ماهر این امکان را می دهد که بتوانند به سرعت سیستم را بیاموزند و اشتباهات و زمان لازم برای هرس را کاهش دهند. با توجه به مزایای فراوانی که این نوع هرس در مقایسه با سایر روش های قدیمی دارد؛ بهتر است از روش KGB برای هرس درختانی مانند گیلاس، زردآلو، آلبالو و… استفاده کنید تا علاوه بر افزایش کمیت و کیفیت محصول از برداشتی آسان لذت ببرید.

ما شرکت خدمات کشاورزی و باغبانی آرکاکاران  برای بهبود باغبات و کشاورزی شما عزیزان به معرفی انواع کودهای شیمیایی و ارگانیک کشاورزی و همچنین دوره های آموزش کشاورزی و باغبانی فراهم نموده ایم. امید است که با انجام مشاوره های باغبانی مجموعه آرکاکاران بیشترین ثمره را از اراضی خود بدست آورید.

آدرس سایت: arkakaran.com

نویسنده: مهندس احمدوند

کود  ابزارآلات باغبانی     دوره های آموزشی

 

لینک توضیحات و خرید محصول

 

1 دیدگاه در “هرس درختان هسته دار به روش KGB

  1. مرضیه رادمهر گفت:

    در مورد این هرس اطلاعی نداشتم. خیلی جالب و مناسب برای خانه باغ است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *